ด่วนที่สุด..แจ้ง ร.ร.บ้านกาหนั๊วะ/ร.ร.บ้านตันหยงลิมอ/ร.ร.บ้านบองอ/ร.ร.บ้านลาไม/ร.ร.บ้านทำนบ/ร.ร.บ้านดุซงยอ/ร.ร.ร่วมจิตต์ประชา/ร.ร.บ้านมะรือโบออก/ร.ร.บ้านตาโงะ ..ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมครูแดร์ พร้อมหลักฐานประกอบการเบิกค่าตอบแทน..ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. หากไม่ได้ดำเนินการและไม่ประสงค์จะรับค่าตอบแทนฯ ขอให้จัดทำหนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส..ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ส่งมายังกลุ่มส่งเสริม ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. เช่นกัน..เพื่อนำเรียน ผวจ.นราธิวาสทราบและประกอบการนำส่งเงินคืนคลังจังหวัด ..

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16/09/2019 @ 07:20:52