ด่วนที่สุด....ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง แบบสำรวจและรายงานผลการให้นักเรียนทำแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ ขอให้ส่งมายังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด....เรื่อง การสำรวจและรายงานผลการให้นักเรียนทำแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพตามหนังสือที่ ศธ 04218/2137 ลว.9 สิงหาคม 2562 เรื่องการสำรวจและรายงานผลการให้นักเรียนทำแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจฯ ส่งมายังกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อที่จะรวบรวมส่งสพฐ.ต่อไป                                                                                        กลุ่มนิเทศฯ                                                                                          ขอบคุณค่ะ..
27/08/2019 @ 06:24:25