ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมครูผู้สอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ของศูนย์เครือข่ายมะรือโบออก ,จวบ ,และศูนย์เครือข่ายจะแนะ-ช้างเผือก จากเดิม วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 แจ้งเลื่อนการประชุมไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมครูผู้สอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ของศูนย์เครือข่ายมะรือโบออก ,จวบ ,และศูนย์เครือข่ายจะแนะ-ช้างเผือก จากเดิม วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 แจ้งเลื่อนการประชุมไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง                                                                                     ขอบคุณค่ะ..
22/07/2019 @ 08:36:02