ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง การนำเข้าข้อมูลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามที่ สพป.นราธิวาส เขต 3  ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04218/2258  ลว.27 ส.ค. 2561  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนนำเข้าข้อมูลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี่ 14 ก.ย. 2561 นั้น  พบว่า ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (รายละเอียดดังแนบ)  ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูล กรุณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ที่กำหนด   ขอบคุณค่ะ
ไฟล์แนบ
13/09/2018 @ 04:06:15