การจัดกิจกรรม Best Practice โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จะประกาศผลการจัดกิจกรรม Best Practice โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
15/08/2018 @ 04:47:19