ด่วนที่สุด ..แจ้ง ร.ร.บ้านมะรือโบตก/บ้านกาลิซา/ร.ร.บ้านจะแนะ/ร.ร.บ้านกาแย/ร.ร.พิทักษ์วิทยากุมุง/ร.ร.บ้านโคก/ร.ร.บ้านเจาะเกาะ กรุณาไปรับโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันตามกำหนด

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06/08/2018 @ 04:10:19