ด่วนที่สุด ...แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ กรุณาไปรับคู่มือครูแดร์ และดำเนินกิจกรรมพร้อมส่งหลักฐานประกอบภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ทันตามกำหนดค่ะ

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. ร.ร.บ้านมะรือโบตก2. ร.ร.บ้านนิบง3. ร.ร.บ้านเขาแก้ว4. ร.ร.ไอยรานุสรณ์5. ร.ร.อนุบาลระแงะ6. ร.ร.วัดร่อน7. ร.ร.บ้านกอแนะเหนือ8. ร.ร.บ้านตันหยงลิมอ9. ร.ร.บ้านบละแต10. ร.ร.บ้านบองอ11. ร.ร.บ้านบาโงกูโบ12. ร.ร.บ้านบาโง13. ร.ร.บ้านสิโป14. ร.ร.บ้านจะแนะ15. ร.ร.บ้านตือกอ16. ร.ร.บ้านละหาร 17. ร.ร.บ้านไอกรอส18. ร.ร.บ้านดุซงยอ19. ร.ร.บ้านแมะแซ20. ร.ร.บ้านน้ำวน21. ร.ร.พิทักษ์วิทยากุมุง22. ร.ร.ร่วมจิตต์ประชา23. ร.ร.บ้านไอร์โซ24. ร.ร.บ้านบาโงดุุดุง25. ร.ร.บ้านไอสะเตียร์26. ร.ร.บ้านบาตาปาเซ27. ร.ร.บ้านบำรุงวิทย์28. ร.ร.บ้านเจาะเกาะ
06/08/2018 @ 04:07:47