แจ้ง...ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ)ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 04218/2954 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ขอให้โรงเรียน(รายชื่อดังแนบ) กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งกลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
ไฟล์แนบ
29/09/2016 @ 08:09:27