ด่วนที่สุด..แจ้งให้หัวหน้าชมรมวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เครือข่าย

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...แจ้งให้หัวหน้าศูนย์ชมรมวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานชมรม ในวันที่ 29 สิหาคม  2556 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องสมุดกลุ่มนิเทศฯ สพป.นธ3
27/08/2013 @ 16:15:19