ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้าง

โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
           ด้วยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ ให้กับผู้รับจ้างแล้ว ให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ตามไฟล์แนบ แจ้งผู้รับจ้างออกใบเสร็จรับเงินเพื่อล้างหนี้ให้กับสำนักงานฯ และให้ส่งภายวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ไฟล์แนบ
29/08/2016 @ 06:34:29