แจ้ง.....คุณครูที่เข้าอบรมสื่อเด็กพิการเรียนร่วม

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง......คุณครูที่เข้าอบรมสื่อเด็กพิการเรียนร่วม ในวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2556  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 นั้น  ให้นำ ดินสอ , ไม้บรรทัด , กรรไกร , เยื่อกาวขนาดกลาง 1 ม้วน , ขนาดเล็ก 1 ม้วน , คัดเตอร์ ที่รองตัดช่องตัวอักษร 1 ชุด
15/07/2013 @ 11:44:32