แจ้งพนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราวทุกคนให้มารับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายของปี 2558 ได้ที่ห้องการเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/02/2016 @ 05:24:44