ด่วนที่สุด.....แจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับประถม

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามที่ สพป.นธ. เขต 3 จะดำเนินการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับประถมในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยงนั้น ในการนี้ สพป.นธ.เขต 3 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันจาก ห้องประชุมบุหงาตันหยง เป็นห้องประชุมโรงเรียนตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 จึงขอแจ้งโรงเรียนที่ได้แจ้งรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าแข่งขัน นำนักเรียนมาแข่งขันในวันและสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น.
17/06/2013 @ 11:43:05