การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความต้องการที่จะประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ตรงจุดนั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการสอบถามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้รับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และมีความประสงค์จะรับการประเมินความสามารถ แจ้งรายชื่อมายังกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 7 มกราคม 2559
29/12/2015 @ 08:02:38