ด่วนที่สุด...การอบรมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามหนังสือ สพป.นธ3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04218/1604 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กำหนดจัดอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบทุกกลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และ 6 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งครูเข้าอบรมตามจำนวนในตาราง จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ไฟล์แนบ
30/05/2013 @ 12:07:17