ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานควบคุมภายใน

โดย : กลุ่มอำนวยการ
แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อต่อไปนี้ส่งรายงานการควบคุมภายใน  ภายในวันที่  4  ธันวาคม 2558 อำเภอระแงะ   1. บ้านเขาแก้ว   2. ประชาบำรุง   3. ชุมชนสหพัฒนา   อำเภอเจาะไอร้อง   1.  บ้านเจาะไอร้อง    อำเภอจะแนะ    1. บ้านดุซงยอ
01/12/2015 @ 08:52:21