แจ้งให้โรงเรียนส่งรายงานการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1

โดย : กลุ่มอำนวยการ
แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อต่อไปนี้ส่งรายงานการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1  ภายในวันที่  26 พ.ย. 2558 อำเภอระแงะ 1. บ้านนิบง     2. บ้านเขาแก้ว 3. บ้านฮูลู 4. วัดร่อน 5. ประชาบำรุง 6. ชุมชนสหพัฒนา อำเภอเจาะไอร้อง 1. บ้านเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ 1. บ้านดุซงยอ 2. ผดุงมาตร    (ขาดของ สตง.ที่ 15 จ.นราธิวาส)
23/11/2015 @ 08:03:07