ด่วนที่สุด..ให้ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจง

โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน
ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดชี้แจง สาเหตุที่ไม่ได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาที่ท่านลงนามแต่งตั้งให้เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมบุหงา-ตันหยง สพป.นธ.เขต3  ตามข้อตกลงในวาระประชุมประจำเดือนถึง 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นธ.เขต 3 ทราบด้วย ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2556 ให้จงได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการบริหารงานตรวจสอบต่อไป
29/05/2013 @ 10:44:09