เลื่อนวันอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนด้วยระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

โดย : ศูนย์ไอซีที
ขอเลื่อนวันอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนด้วยระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ทั้งสองรุ่น เนื่องจากสถานที่อบรมไม่พร้อม ย้ายจากเดิม วันที่ 3-5 พค. 56 และ 6-8 พค. 56 ไปเป็น รุ่นที่ 1|วันที่ 1-3 กค. 56 และรุ่นที่ 2|วันที่ 8-10 กค. 56 ทั้งนี้ทั้งสองรุ่นลงทะเบียนอบรมฟรี จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (K.POP.ICT)
26/05/2013 @ 14:17:25