ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
09/11/2020 @ 03:09:11