ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซืิ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 3

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
06/10/2020 @ 03:25:19