ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิับัติการจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญงานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่1-รุ่นที่ 4

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
06/10/2020 @ 03:21:47