ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏฺิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
06/10/2020 @ 03:19:31