ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นป้ญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 7

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
06/10/2020 @ 03:18:04