เชิญประชุมคณะกรรมการครูอิสลามศึกษา..ตามรายชื่อ

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อ                   ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมครูอิสลามศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาและภารกิจเกี่วกับการดำเนินงานของชมรมครูอิสลามศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3  ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3                    ในการนี้ขอให้ท่านแจ้ง คณะกรรมการตามรายชื่อดังแนบ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่กำหนด                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ไฟล์แนบ
16/09/2020 @ 06:27:22