Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.176.125

1

0

1

1019
2826
6553
6553
9637
16190

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด


ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
1.กลุ่มอำนวยการ
92  35.1%
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
41  15.6%
6.กลุ่มนิเทศฯ
33  12.6%
8.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23  8.8%
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
22  8.4%
5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22  8.4%
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ
17  6.5%
4.กลุ่มนโยบายและแผน
9  3.4%
9.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3  1.1%
10.กลุ่มกฎหมายและคดี
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  262
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 12:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 20:53 น.