Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.0.181

1

0

1

1008
2468
12457
12271
27591
27591

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด


ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
1.กลุ่มอำนวยการ
87  40.5%
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
37  17.2%
6.กลุ่มนิเทศฯ
29  13.5%
8.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
19  8.8%
5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18  8.4%
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ
12  5.6%
4.กลุ่มนโยบายและแผน
8  3.7%
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
3  1.4%
9.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2  0.9%
10.กลุ่มกฎหมายและคดี
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  215
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 12:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:14 น.