Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.203.142

1

0

1

458
458
458
458

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด


ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
1.กลุ่มอำนวยการ
90  36.1%
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
39  15.7%
6.กลุ่มนิเทศฯ
31  12.4%
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
22  8.8%
8.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22  8.8%
5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20  8%
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ
14  5.6%
4.กลุ่มนโยบายและแผน
9  3.6%
9.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2  0.8%
10.กลุ่มกฎหมายและคดี
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  249
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 12:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:24 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ