Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.205.96.39

1

0

1

1479
1616
4400
9400
16678
17809
34487


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีข้อปรึกษาหารือ วางแผนในการจัดกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชน โดยมีครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมกีฬาสานฝัน ชุมชนสัมพันธ์ ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักๆคือ กีฬาสำหรับนักเรียน กีฬาระหว่างผู้ปกครองกับครู ผู้ปกครองกับนักเรียน ผู้ปกครองกับครู ครูกับนักเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเสนอให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกๆปี ทางโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ขอขอบคุณ สพป.นธ3 ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านรือเปาะที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 3 คน ผลการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ได้ลำดับที่ 1 ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ได้ลำดับที่ 2 และผลการแข่งขัน Multi skills ได้ลำดับที่ 9 ซึ่ง ผอ.มาหามะซายูตี ลีกี ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนทั้ง 3 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะได้ร่วมจัดบู๊ทสลัดเพื่อสุขภาพในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (โครงการ สสส.) ณ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะมอบเงินซะกาตให้แก่นักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านรือเปาะ ร้านค้าและหน่วยงานอื่นๆ ทางโรงเรียนบ้านรือเปาะขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านสิโปจัดกิจกรรมต้อนรับอีดิ้ฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๓๗ ได้มอบทุนซากาตให้กับนักเรียนจำนวน ๔๘ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท ขอขอบคุณ คณะครู กรรมการสถานศึกษาที่ได้มอบซากาตให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้มอบข้าวเหนียวและน้ำตาล ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อต้อนรับวันรายออีดิลฟิตรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านรือเปาะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้น ป.1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้น ป.6 ในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมคัดลายมืองามแบบไทย ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลดุซงญอ-ผดุงมาตร
4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมจ่ายเงินซากาตให้กับเด็กนักเรียนที่กำพร้าและยากจน และโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแตได้มอบเงินรายอให้กับนักเรียนทุกคน โดยโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากร้านกูรูเครื่องเขียน ร้านตลาดล่างซีรอก ร้านเอมมาร์ต และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน กิจกรรมดีๆในครั้งเป็นการมอบโอกาส ริสกี ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุขเพื่อต้อนรับวันฮารีรายออีดิลฟิฏรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ