Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.205.96.39

1

0

1

1494
1616
4415
9400
16693
17809
34502


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ โดยทางโรงเรียนบ้านฮูลูได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภายนอก และร้านค้าต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมผลิตสื่อการสอนขึ้น เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อประดิษฐ์ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมประชุมผู้ครอง "ช่วยบุตรหลาน อ่านเขียน คิดคำนวณ ทักษะชีวิต" เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ปกครองในการศึกษาของบุตร กระตุ้นปกครอง และหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลู ต้อนรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศเหย้าเยือน โดยการจัดกิจกรรมนิเทศเหย้าเยือนนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ และเป็นการยกระดับการสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมธรรมชาติน่ารู้ นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศที่ 1 จากการแข่งขันบทอาขยานภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านรือเปาะขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ตลอดจนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภายนอก และร้านค้าต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนมีความสุขกันถ้วนหน้า
วันที่ 13 เดือนมกราคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านฮูลูพร้อมลูกเสือสำรอง 2 หมู่ เข้าร่วมงานวันวชิราวุธ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ