Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.176.125

1

0

1

922
2826
6456
6456
9637
16093


วันที่ ๒๕กันยายน๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลเพื่อชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลและสนองความต้องการของชุมชน
๒๓สิงหาคม๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมกีฬา ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้นำศาสนาพบปะนักเรียนหน้าเสาธง โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลจะแนะ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปารีเข้าร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีจัดโครงการความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมไปถึงทำให้ร่างกาย มีสุภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านฮูลู ขอขอบพระคุณวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส มา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮูลู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฮูลูมอบทุนซะกาตให้แก่นักเรียนยากจน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมศรัทธาชนสู่รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1438 โดยได้รับเกียรติจากโตะครูอัสอารี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “รอมฎอน ที่เฝ้ารอ โดยผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจและตอบรับอย่างดี
เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านปารี ได้มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนที่กำพร้า จำนวน 15 คน
14 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี มีกิจกรรมเรียนตามฐาน ทักษะการใช้ชีวิต เดินทางไกล ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง