Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.205.96.39

1

0

1

1460
1616
4381
9400
16659
17809
34468


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมศรัทธาชนสู่รอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1438 โดยได้รับเกียรติจากโตะครูอัสอารี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “รอมฎอน ที่เฝ้ารอ โดยผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจและตอบรับอย่างดี
เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านปารี ได้มอบทุนให้กับเด็กนักเรียนที่กำพร้า จำนวน 15 คน
14 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี มีกิจกรรมเรียนตามฐาน ทักษะการใช้ชีวิต เดินทางไกล ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
20-21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการวิถีอิสลามคู่คุณธรรม ซึ่งมีกิจกรรมเรียนตามฐาน มีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ มีกิจกรรมกียามุลลัย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้าสนฮูลูจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีส่วนรวมและมีประสบการณ์ในการบริหาร การปกครอง และมีสิทธิเสรีภาพในการออกความคิดเห็น
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เข้ามาดำเนินการเจาะโลหิตเพื่อประเมินการกำจัดโรคเท้าช้าง ให้กับนักเรียนบ้านบาโงดุดุง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนราชประสงค์ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัสฮาร์ อัสมะแอ ได้ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิกุลทอง อำเภอเมือง นราธิวาส ที่เข้ามาดำเนินการเจาะโลหิตเพื่อประเมินการกำจัดโรคเท้าช้าง ผลการเจาะโลหิต ปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการเจาะทั้งหมด ไม่มีเชื้อของโรคเท้าช้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ