Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.205.96.39

1

0

1

1583
1616
4504
9400
16782
17809
34591


๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปจัดโครงการรู้รักษ์ภาษา..คุณค่าของไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ทักษะการเขียน
วันนี้ 14 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการทดสอบ 4 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ อีกทั้งสามารถทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน เพื่อสถานศึกษาจะได้นำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการสอบ O-NET ต่อไป
วันที่ 04 ธันวาคม 2560 ทางเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา นำโดยนางสาวรูซรีนา ปาแนแจกะ และนางสาวอาแอเสาะ โต๊ะมูสอ ศึกษานิเทศก์สพป.นราธิวาส เขต 3 และทีมงานนิเทศศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก ลงตรวจเยี่ยมและนิเทศการสอนบุคลากรครูโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะและคำติชมจากทางทีมงานนิเทศเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานนิเทศมา ณ โอกาสนี้
วันที่ ๒๕กันยายน๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลเพื่อชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลและสนองความต้องการของชุมชน
๒๓สิงหาคม๒๕๖๐โรงเรียนบ้านสิโปพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๓ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสิโปร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมกีฬา ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้นำศาสนาพบปะนักเรียนหน้าเสาธง โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลจะแนะ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปารีเข้าร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านปารีจัดโครงการความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมไปถึงทำให้ร่างกาย มีสุภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านฮูลู ขอขอบพระคุณวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตันหยงมัส มา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านฮูลูนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮูลู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฮูลูมอบทุนซะกาตให้แก่นักเรียนยากจน

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ