Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.80.103.120

1

0

1

383
1077
1460
3628
5088
5088

Feeds

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และบุคลการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.00น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำวน ในกิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับชาติ และโรงเรียนบ้านมะรือโบตก ในกิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชาติ มาแสดงให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับชมและรับฟัง ทั้งนี้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กล่าวชมเชยและขอบคุณ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 7. 30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conferrence รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ แนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะทำงานติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาในการแก้ปัญหาการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ทุกโรงมีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบกับการเรียนรู้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 9.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดชั้นเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์) ตามที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ และมีความพร้อมในการรับนักเรียนอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ให้รายงานมายังเขตพื้นที่ฯ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ในประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อรับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นตามรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายพุฒิพงษ์ อณรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อกำกับติดตามความเรียบร้อย พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในกรณีเกิดปัญหาระหว่างดำเนินการสอบ ซุึ่งจุดมุ่งหมายในการสอบนี้ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและยังสะท้อนไปสู่การยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนคุณภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ ไปเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ต่อไป
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนและครูเพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ยังได้ติดตามการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน และระบบกล้องวงจรเปิด CCTV (Safe Zone School) อีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอสพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. นราธิวาส 3 มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ จันทร นวศ.ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล นวศ.ปฏิบัติการ ได้ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานการรับนักเรียน การเปิดรั้วโรงเรียน และการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ร.ร.พิทักษ์วิทยากุมุง ร.ร.บ้านตือกอ ร.ร.บ้านกาลิซา ร.ร.บ้านลูโบ้ะบาตู และร.ร บ้านบาโงสะโต
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอสพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. นราธิวาส 3 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการส่งเสริม อาชีพประชาชนตามพระราชดำริ ห้องสมุดการสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร-ห้องครัว ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน โครงการเพาะชำบอนสี และสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือแต