Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 107.21.134.206

1

0

1

1233
1233
1233
1233

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ


วันที่ 21 ต.ค.58 เวลา 13.00 น.นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมผู้ประสานงานกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงาศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดยะลา
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09:30น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 ครั้งที่8/2558 ณ ห้องประชุมสิโป โดยมีนายซอแล๊ะ โต๊ะเซ็ง เป็นประธาน และนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นธ3 ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง.ผอ.สพป.นธ.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2559-2563 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและนิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ มาให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 นายดนัย เส้งสีแดง นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และคณะ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 (1ตุลาคม 2558). ครั้งที่2/2558 ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นธ.3
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30น นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนของบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิโป
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:30น นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการสอนวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ
16 ต.ค.58 เวลา 13.30 น นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายเจริญ บุญชนะ ผอ.ร.ร.อนุบาลระแงะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:30น. นางรูซรีนา ปาแนแจกะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมปฏิบัติการการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ School mis ให้กับคณะครูในสังกัด สพป.นธ.3 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นธ.3
15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้รับมอบหมาย นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ณ ห้องประชุมพระยาระแงะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ.จ.นราธิวาส
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมรับชมแนวทางการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทางช่อง DLTV1 ณ ห้องประชุมสิโป