Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.166.33.25

1

0

1

1032
1032
6871
7903
7903

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สพป.นราธิวาส เขต ๓ เข้ารับการประเมินติดตามการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข พร้อมคณะติดตาม นายไชยา อินทะเสน น.ส.กรรณิการ์ ตราบุญ นางกัลยา แซ่ลิ้ม ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯนราธิวาส เขต ๓ นำโดยนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลาการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ i-net ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต ๓(ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายซอแล๊ะ โต๊ะเซ็ง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ โดยมี นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายมนัส ดาโอ๊ะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมอำเภอระแงะ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ พร้อมคณะตรวจติดตาม นิเทศสนามสอบ O-Net ณ โรงเรียนบ้านมะลือโบตก โรงเรียนอนุบาลระแงะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ โรงเรียนบ้านโคก ทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ 29 มกราคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจาณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันกธ์)
วันที่ 29 มกราคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ณ ห้องประชุมสิโป (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๓ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่าวประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)