Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

เว็บไซต์ในสำนักงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.242.85.89

1

0

1

2502
1273
7050
9648
30772
38913
78485

นายมนัส ดาโอะ รองผอ.สพป.นธ.๓ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะรือโบตก อ.ระแงะ ได้พบปะทักทายนักเรียนและคณะครู ชมความพร้อมของอาคารสถานที่ - และสถานที่จะดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนสำหรับเด็กชั้นอนุบาลและบรรยากาศการเรียนการสอน ของโรงเรียนโดยมีนายบุญช่วย เพ็ชรมณี ผอ.โรงเรียนนำคณะเยี่ยมชม..เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ที่ผ่านมา (พินีภรณ์/ภาพ-ข่าว)
นายมนัส ดาโอะ รองผอ.สพป.นธ.๓ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาโงระนะ อ.ระแงะ ได้พบปะทักทายนักเรียนและคณะครู ชมความพร้อมของอาคารสถานที่ - บรรยากาศการเรียนการสอน ของโรงเรียน..เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ที่ผ่านมา (พินีภรณ์/ภาพ-ข่าว)
นายมนัส ดาโอะ รองผอ.สพป.นธ.๓ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไอยรานุสรณ์ อ.ระแงะ ได้พบปะทักทายนักเรียนและคณะครู ชมความพร้อมของอาคารสถานที่ ของโรงเรียนโดยมีนายอุสมานอาบู ผอ.โรงเรียนนำคณะเยี่ยมชมและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี..เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ที่ผ่านมา (พินีภรณ์/ภาพ-ข่าว)
นายมนัส ดาโอะ รองผอ.สพป.นธ.๓ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกาลิซา อ.ระแงะ ได้พบปะทักทายนักเรียนและคณะครู ชมความพร้อมของอาคารสถานที่ บรรยากาศการเรียนการสอน และให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนโดยมีนายเสริมสุข ไกรนรา ผอ.โรงเรียนนำคณะเยี่ยมชม..เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ที่ผ่านมา (พินีภรณ์/ภาพ-ข่าว)
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐและเอกชน จังหวัดชายแดนใต้ งานมหกรรมวิชาการประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการ สพป.นธ๓ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นธ ๓ (ภาพ/ข่าว ดวงจันทร์ ดำหวัง)
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๓ ร่วมต้อนรับ พลโทสกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ภาพ/ข่าว ดวงจันทร์ ดำหวัง)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดยมีรองผู้อำนายการ สพป.นธ ๓ ร่วมเป็นเกียรติ โดยลุ่มนโยบายและแผนการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมรับทราบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสพฐ.เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องปะชุมบุหงาตันหยง สพป.นธ ๓ (ภาพ/ข่าว ดวงจันทร์ ดำหวัง)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามและการประเมินผลการบริหารการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และนโยบายสำคัญของ สพฐ. โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.นธ ๓ และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นธ ๓ (ภาพ/ข่าว ดวงจันทร์ ดำหวัง)
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องการจัดตั้งระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและการเยี่ยวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี รองผู้อำนวยการ สพป.นธ ๓ ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นธ ๓ (ภาพ/ข่าว ดวงจันทร์ ดำหวัง)
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๓ เป็นประธานการประชุมโครงการการรวบรวมแนวทางปฎิบัติที่ดีของสถานศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑ โรงเรียน ๑ หน่วยตรวจสอบเชิงป้อนกันมิใช่ปราบปราม ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นธ ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์