Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.159.140.37

1

0

1

1159
1159
1159
1159

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๓๙ อำเภอระงแะ จังหวัดนราธิวาส (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสาเมาะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสาเมาะที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ขอให้รักษาเกียรติคุณงามความดีตลอดไป (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการเปิดงาน Asean Day ณ ห้องประชุมโรงเรียนตันหยงมัส เพื่อเป้นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีคณะครูและนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก มีการแสดงของเหล่านักเรียน การแสดงบูธของแต่ละโรงเรียน สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ ขอขอบคุณผุ้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสิโป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๗ "กิจกรรมขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา" ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมสิโป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ "อาคารอัลอามีนและอาคารอัศศิดดิก" โดยอาคารเรียนดังกล่าวจะใช้เป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ มอบหมายให้ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหรรมวิชาการ และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ จังหวัดยะลา โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี และนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๒ จังหวัดยะลา พันเอกเพชรงค์ สิทธิศาง หัวหน้าส่วนงานการศึกษาและบุคลากรครู สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า Mr.Mohd Faizal Razali, Consul General of Malaysia (นายมูฮัมหมัด ไฟซอล ราซาลี กงสุลมาเลเซีย) ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักศึกษาและนักเรียนของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายมนัส ดาโอะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานของดีตำบลเฉลิม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ "กิจกรรมค่ายธรรมะพลิกชีวิต พิชิตความสุข" ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)