Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลสารสนเทศคลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.81.80.46

1

0

1

1988
2829
8095
18603
65685
15406
81091


วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และประกาศนียบัตรบัณฑิตกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนลูโบ๊ะบาตู ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และประกาศนียบัตรบัณฑิตกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแกแม ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ โรยสกุล รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และประกาศนียบัตรบัณฑิตกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมะรือโบตกเข้าร่วมรับวุฒิบัตร ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๑๐ และประกาศนียบัตรบัณฑิตกลาง รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมวงแผนการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์การก่อสร้างเขตใหม่ ณ หอ้งประชุมผู้อำนวยการ สพป.นธ ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ เพื่อกำหนดผู้ปฎิบัติงานตามตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมสิโป สพป.นธ ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ 23 มีนาคม 2558 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูก่อนปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต ๓ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านน้ำหอม ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านกาลิซา ซึ่งทางโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานงานบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี (ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์)