Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร


ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

เว็บไซต์ในสำนักงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศ
ติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.196.196.72

1

0

1

1030
1274
4529
8594
27665
39118
77017


วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ โรยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ป้องกันการทุริต หลักสูตร “โรงเรียนสุจริต”และบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหาร ครูแกนนำ และเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูแกนนำ นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 (ภาพ/ข่าว ดวงจันทร์ ดำหวัง)