Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.173.48.224

1

0

1

391
391
391
391


วันที่ ​4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะพูดคุยกับบุลคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อสอบถามปัญหา ในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน โดยการปฏิบัติงานต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ สพป. นราธิวาส เขต 3

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต