Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.173.48.224

1

0

1

356
356
356
356


วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ลอยน้ำเป็น เล่นน้ำได้” ภายใต้โครงการ “รู้ รอด ปลอดเด็กจมน้ำ” และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมนี้คิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา เด็กและเยาวชน ที่ลงว่ายน้ำเล่น ตามคู คลอง หนอง บึง ช่วงปิดเทอม การอบรมมีกฎเฉพาะของผู้ช่วยเหลือ ให้ต้อง“ตะโกน โยน ยื่น” เป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือ และให้สามารถลอยตัวในน้ำได้นาน ส่วนเมื่อจำเป็นก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการผายปอดเป็นด้วย ณ ห้องประชุมศาลาเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต