Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.80.85.76

1

0

1

562
562
562
562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มอำนวยการดำเนินการจัดประชุมอบรมการรายงานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 มีความรู้ ความเข้าใจ มีการดำเนินการและรายงานผลตามกำหนด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 20 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
19 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการนิเทศจิตอาสา สังกัดสพป.นราธิวาส เขต3 นำโดยผอ.บัณฑิต สาและ,ผอ.เพาซี ขาลี,ผอ.ศักดา กัลยากาญจน์,ผอ.มูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู,ผอ.ซุลกิฟลีย์ กะนา ศน.ซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี และศน.รูซรีนา ปาแนแจกะ ที่มาเยี่ยม นิเทศติดตาม ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนรู้แบบActive Learning รุ่นที่4 (ครั้งที่1) ณ รร.บ้านไอร์โซ และโรงเรียนบ้านตือกอ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการรายงานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้ง 75 โรง มีความรู้ ความเข้าใจ มีการดำเนินการและรายงานผลตามกำหนด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศจิตอาสา ประจำโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นพัฒนา ผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู โดยสถานศึกษาสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมิน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกทีมนักกีฬาเป็นตัวแทน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ในประเภทรายการที่มีผู้สมัคร เกินกว่า 1 ทีม ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ขอบคุณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 สำหรับสถานที่ จัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูและนักเรียน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พูดคุยพบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อทำความ เข้าใจในการปฏิบัติราชการ โดยให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่องานที่ทำ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา ด้วยความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี มีสติสัมปชัญญะ และพินิจพิเคราะห์งานต่างๆ ในขอบเขตหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมย้ำเตือนให้ยึดถือกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และได้ทำ ทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 16 พฤศจิกายน 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์