Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.175.38

1

0

1

1661
1424
7479
8480
25032
14617
39649

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร (พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา และคณะครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดุซงญอ และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาผดุงมาตร เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น NT, O-Net และ I-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเจ๊ะเก และได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ต้องเข้าใจ กระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือ กำหนดขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือ ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และให้เด็กมีบทบาทในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น นอนกจากนี้ยังได้ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมครูผู้รับผิดชอบการติดตามนักเรียนมาเข้าเรียน ตามโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นักระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์เครือข่ายบองอ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมถึง การมีเจตคติที่ดี ต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี เสริมสร้างศักยภาพที่ดีของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาควบคู่กันไป ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผล และด้านสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และยังเป็นการสร้าง การร่วมมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนอีกด้วย ณ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประชุมสรุปผลโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และนักเรียนในโครงการ ยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรม "ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการพร้อมปลูกต้นร่วงผึ้ง เพื่อเป็นการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังช่วยหล่อหลอมและสร้างความตระหนัก ให้ทุกคนมีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกัน