Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.236.75.30

1

0

1

851
1997
10219
11677
21896
21896


วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดการประชุม/พบปะ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม วางแผนการรับนักเรียนและการใช้โปรแกรมการรับนักเรียนระบบ สพฐ. ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ พบปะคณะครูที่เข้ารับการอบรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวปรานอม นงรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 15:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงเรียนนราธิวาส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 15:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงเรียนนราธิวาส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2562 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ณ สนามสอบ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำศูนย์สอบ ให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม
วันที่ 31มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวล า 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาจากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดำเนิน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ