Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.176.125

1

0

1

1005
2826
6539
6539
9637
16176


วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมาย ให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเทศบาลเมืองจังหวัดนราธิวาส ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 3 มกราคม 2563 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ เอาใจใส่ และเสริมแรงให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วม เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและมีคุณภาพ
วันที่ 2 มกราคม 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง ผอ.ร.ร.บ้านละหาร ร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2562โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก จพง.ธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนบ้านปาเซ และโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนัก ถึงบทบาทและหน้าที่ ใส่ใจนักเรียน เข้าใจกระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมแกนนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ” โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านบาโงระนะ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอีกด้วย