Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.234.111.56

1

0

1

106
1408
11493
4740
16233
16233

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและ สินทรัพย์ พร้อมด้วยนางสาวยารียะห์ ดอเล๊าะ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ต้อนรับคณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อให้การเบิกจ่าย เงินงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุม เจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 7 มีนาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด เพื่อนำข้อมูลจากผลการทดสอบฯ ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและ พัฒนาความสามารถรายบุคคลต่อไป ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 6 มีนาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคุมห้องสอบและคณะกรรมการตรวจข้อสอบ เขียน - อ่าน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่และภารกิจ ของคณะกรรมการคุมสอบและการตรวจข้อสอบ ให้มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 5 มีนาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการศึกษา การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และคุณภาพโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทาน ในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการ ณ โรงเรียน บ้านบาโงดุดุง อ.เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
วันที่​ 4 มีนาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม VDO Conference เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3