Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.235.55.253

1

0

1

1228
1036
8119
7776
15895
15895

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งวันนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และรับฟังการนำเสนอ ผลการระดมความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ของตัวแทนแต่ละจังหวัดตามบริบทของพื้นที่ ในการนี้ มีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงาน ณ โรงแรม ซี.เอส. จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายณัทกร แก้วประชุม รองผอ.สงขลา เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ มอบหมายให้นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะจากจังหวัดและร่วมเยี่ยมเยี่ยนมัสยิดและผู้นำศาสนา ณ มัสยิดกำปงปาเร๊ะ หมู่ที่ ๘ บ้านกำปงปาเร๊ะ ตำบลมะรืโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายวาทิต มีสนุ่น ผอ.ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี ภาพ:นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และมีนายภิรมย์ จีนธาดา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
วันที่ ​4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะพูดคุยกับบุลคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อสอบถามปัญหา ในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน โดยการปฏิบัติงานต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ สพป. นราธิวาส เขต 3
วันที่ ​4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะพูดคุยกับบุลคลากรกลุ่มอำนวยการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง ในการ ปฏิบัติราชการ มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน โดยการปฏิบัติงานต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3
วันที่​4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศนโยบายและกำหนดมาตรการ เร่งรัดนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านเขียนคล่อง และสื่อสารได้ โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้ารับการสอบครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และคณะทำงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย