Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.203.142

1

0

1

447
447
447
447


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทางไกล “การดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรอง นักเรียนยากจนฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562” ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 2 (19 พฤศจิกายน 2562) ของการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการ โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวยารียะห์ ดอเล๊าะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ลงพื้นที่ ติดตามการรื้อถอนอาคารเรียน โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ พร้อมด้วยพบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน2562 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Safe Zone School (CCTV) เพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้น โดยมีนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1, นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด (19) โดยมีนายเสริมสุข ไกรนรา ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานคณะกรรมการ ณ โรงเรียนบ้านหัวคลอง สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5, 6, 7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพบปะ ผู้ร่วมประชุม ระหว่างกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ปัตตานี เขต 1, นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ