Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.176.125

1

0

1

1060
2826
6594
6594
9637
16231

แจ้ง..ร.ร.บ้านกาหนั๊วะ,ร.ร.บ้านกาลิซา,ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง,ร.ร.ราชพัฒนา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เลื่อนการอบรมปฏิบัติการฯ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด แก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล การประเมินผลระดับสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วน! รับสมัคร รร ที่สนใจเข้ารับการอบรมการทำเครื่องบินเล็ก โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง....ผู้อำนวยการโรงเรียน(ดังแนบ) โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษาอังกฤษ Let’s read and write เล่ม 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 6 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 5 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 4 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 3 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 2 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แก้ไขรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง SAR โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง SAR รายละเอียดดังแนบ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...แก้ไขไฟล์ภาษาไทยสร้างสรรค์การคิด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..โรงเรียนขยายโอกาส โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด.......แจ้งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV ดาวเทียม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งบุคลากรร่วมจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษาสร้างสรรค์การคิด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งรายชื่อและรหัส ผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา