Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.203.142

1

0

1

484
484
484
484

ด่วนที่สุด.......แจ้งโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV ดาวเทียม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งบุคลากรร่วมจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษาสร้างสรรค์การคิด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งรายชื่อและรหัส ผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ