Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.231.226.13

1

0

1

2155
1916
9604
9604
9637
19241

แจ้งกำหนดการทดสอบ Pre-ONET ภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การสมัครสอบวิชาการนานาชาติ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...ตามที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2558 ในการนี้ สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอให้โรงเรียนนำพานักเรียนตามบัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 1 มารับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 3 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับในคราวนี้ จะได้รับเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งวันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เชิญประชุม..ครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียน....ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ....เรื่อง เชิญประชุมเพื่อกรอกผลการเรียนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งความก้าวหน้าในการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...คู่มือการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์....ขยายเวลาการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..งดรายงานจุดเน้นสถานศึกษา (Triple A) ภาคเรียนที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
O-NET เปิดระบบแจ้งเพิ่มลดนักเรียนเข้าสอบ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งเลื่อนการประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค มือ เท้า ปาก โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ 58 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุม..คณะกรรมการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลการประกวดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าประกวดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อวันที่ 17/8/58 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เอกสารประกอบการประชุมชุมนุมนักวัดผล(การสรา้งเครื่องมือวัดทักษะการคิด) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...กิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับเขตพืื้นที่ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การนำส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบโอเน็ตและไอเน็ตปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา