Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.205.96.39

1

0

1

1524
1616
4445
9400
16723
17809
34532

O-NET เปิดระบบแจ้งเพิ่มลดนักเรียนเข้าสอบ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งเลื่อนการประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการจัดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค มือ เท้า ปาก โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ 58 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุม..คณะกรรมการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลการประกวดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าประกวดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อวันที่ 17/8/58 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เอกสารประกอบการประชุมชุมนุมนักวัดผล(การสรา้งเครื่องมือวัดทักษะการคิด) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์...กิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับเขตพืื้นที่ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การนำส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบโอเน็ตและไอเน็ตปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..ร.ร.บ้านกาหนั๊วะ,ร.ร.บ้านกาลิซา,ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง,ร.ร.ราชพัฒนา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เลื่อนการอบรมปฏิบัติการฯ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด แก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูล การประเมินผลระดับสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วน! รับสมัคร รร ที่สนใจเข้ารับการอบรมการทำเครื่องบินเล็ก โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง....ผู้อำนวยการโรงเรียน(ดังแนบ) โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษาอังกฤษ Let’s read and write เล่ม 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 6 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 5 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 4 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 3 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 2 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง.... โรงเรียนดาวโหลดชุดฝึกภาษามาลายูสร้างสรรค์การคิด เล่ม 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แก้ไขรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง SAR โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง SAR รายละเอียดดังแนบ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...แก้ไขไฟล์ภาษาไทยสร้างสรรค์การคิด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..โรงเรียนขยายโอกาส โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ