Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.231.226.13

1

0

1

2119
1916
9568
9568
9637
19205

แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการอาเซียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วน!! ประชาสัมพันธ์ครูปฐมวัยอบรมผลิตสื่อปฐมวัย โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..คณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตอำเภอระแงะ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง....โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด......แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดกรอกข้อมูล โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..สำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้ง..บุคลากรประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการการนำเสนอ Best Practices โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม 4 H โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์..แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 (350 ชม) ต่อ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์..แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 (350 ชม) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโอนเงิน โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงิน โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผลสอบโอเน็ต ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโอนเงิน โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แก้ไขเอกสารเบิกเงิน โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ(แบบเข้ม) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์..ส่งคะแนนผลสอบการอ่านของนักเรียน ป.1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...แก้ไขเอกสารเบิกเงิน โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...คู่มือการใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คำสัง่ NT 58 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไฟล์รา่งคำสั่ง NT โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนทีีสุด...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กดังต่อไปนี้ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุม..คณะกรรมการชมรมครูอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษคำตอบ การสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการสอบNT ปีการศึกษา 2557 ระดับโรงเรียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการสอบNT ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เปลี่ยนแปลงวิธีจัดสรรเงินตามบัญชีจัดสรรงบประมาณยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามคำสั่งที่ 15/2559 ดำเนินการจัดสอบ Pre-Onet โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา