Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.205.96.39

1

0

1

1477
1616
4398
9400
16676
17809
34485

แจ้ง...แก้ไขเอกสารเบิกเงิน โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...คู่มือการใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คำสัง่ NT 58 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไฟล์รา่งคำสั่ง NT โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2558 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนทีีสุด...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กดังต่อไปนี้ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุม..คณะกรรมการชมรมครูอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษคำตอบ การสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการสอบNT ปีการศึกษา 2557 ระดับโรงเรียน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการสอบNT ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เปลี่ยนแปลงวิธีจัดสรรเงินตามบัญชีจัดสรรงบประมาณยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามคำสั่งที่ 15/2559 ดำเนินการจัดสอบ Pre-Onet โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งกำหนดการทดสอบ Pre-ONET ภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การสมัครสอบวิชาการนานาชาติ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...ตามที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2558 ในการนี้ สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอให้โรงเรียนนำพานักเรียนตามบัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 1 มารับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 3 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับในคราวนี้ จะได้รับเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งวันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เชิญประชุม..ครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียน....ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ....เรื่อง เชิญประชุมเพื่อกรอกผลการเรียนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งความก้าวหน้าในการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...คู่มือการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์....ขยายเวลาการกรอกคะแนนในโปรแกรม SchoolMIS โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง..งดรายงานจุดเน้นสถานศึกษา (Triple A) ภาคเรียนที่ 1 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ