Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.204.203.142

1

0

1

469
469
469
469

สรุปตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..แจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..............แบบบันทีึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..............แบบบันทีึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..............แบบบันทีึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด..............แบบบันทีึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...แบบบันทึกคะแนนประมวลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชี้แจงการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประมวลและรายงานผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แบบบันทึกคะแนนสอบการอ่านรู้เรื่อง ,การอ่านออกเสียง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคม โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วน!! ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกวิชาการนานาชาติ ประจำปีีี 2561 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...การส่งผลการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การจัด Best Practice สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด...แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง ประชุมครูผู้ผ่านการอบรม Boot camp ภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งโอนเงินอบรมพัฒนาครูครบวงจร โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผลการจับสลากลำดับเต้นนิทรรศการและผลการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แผนผังจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หลักสูตรและแผนการสอนพระพุทธศาสนา (ตัวอย่าง) โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการอาเซียนเข้าร่วมประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันทักษะคณิศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนเชิญคณะกรรมการชมรมครูอิสลามศึกษาเข้าร่วมประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประชาสัมพันธ์...แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง... บุคลากรเข้าร่วมประชุม โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้งกรรมการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แจ้ง...ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2557-2559 โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ